onsdag 30 maj 2012

Parlamentariker i Skottland och Tyskland solidariserar sig med De5!

Stort utrymme för fallet med De5 i Skottlands parlament
Den 9 maj fanns bland åhörarna i Skottlands parlament Rosa Aurora Freijanes, maka till Fernando González, och Antonio Guerrero, som bär samma namn som sin far. Anledningen till att de anhöriga till två av De5 befann sig där var den stora uppmärksamhet som det skotska parlamentet denna dag ägnade fallet med de 5. Initiativet hade tagits av labourledamoten Elaine Smith, och under den omfattande diskussionen gjorde flera andra ledamöter från Labourpartiet och SNP (Scottish National Party) inlägg. Talarna uttryckte i klara ordalag att De5 utsatts för ett justitiemord, att deras strävan att bevaka högerextremisterna i Miami, och att försöka motverka terroristiska gruppers verkställande av sina planer, var legitim. Den behandling de utsatts för i USA kritiserades hårt. Också USA:s blockad mot Kuba brännmärktes. Samtidigt som Kubas sociala landvinningar berömdes. Brian Adams, med ansvar för ekonomiska affärsfrågor, avslutade diskussionen med orden: ”Uppmuntrande och växande kontakter inom kultur, utbildning och ekonomi mellan våra två länder är något som vår regering verkligen satt på dagordningen.”
Tyska socialdemokrater agerar för De5
I ett brev (daterat 11 maj) till USAs justitieminister Eric Holder, uppmanar 17 socialdemokratiska medlemmar av Tysklands parlament (Bundestag) USAs regering att ompröva sin hållning i frågan om De5. Brevet är signerat av Florian Pronold, Elke Ferner och Klaus Barthel. De två förtsnämnda vice gruppledare. Till dem har 14 ytterligare socialdemokratiska ledamöter anslutit sig, och deras namn finns också bifogade i brevet till Holder. De tyska parlamentarikerna argumenterar utförligt, hänvisar till de ståndpunkter som uttryckts av FN:s arbetsgrupp för undersökning av godtyckliga fängslanden och Amnesty International, och uppmanar Holder och USAs regering att vidta åtgärder ”för frigivning av dessa fem män, så att de kan återvända hem till Kuba”.
Berlin, 11.05.2012
Ärade Justitieminister Eric Holder,
Vi skriver till Er angående de fem kubanerna Fernando González Llort, René González Sehwerert, Antonio Guerrero Rodríguez, Gerardo Hernández Nordelo och Ramón Labañino Salazar. Vi har kritiskt och med oro sedan en tid följt förloppet och resultaten av den juridiska processen mot dessa män. De fem arresterades den 12 september 1998 och de dömdes av en federal domstol i Miami i december 2001 till långa fängelsestraff.
Den 1 juli 2004 och den 16 juni sände ledamöter av den tyska riksdagen (Bundestag) brev till sina parlamentskollegor i USA:s kongress. I breven underströks de bekymmersamma frågor som detta fall reser. Den förhoppningen framfördes att mottagarna av breven skulle agera så att de fem fängslade snabbt skulle friges.
Denna vädjan har tyvärr inte rönt framgång. Vi är medvetna om att den normala överklagandeprocessen är fullföljd, men också att försvaret nu har begärt omprövning baserad på habeas corpus, och att ett beslut om detta nu väntas. Vi har noterat att USA:s regering har begärt att domstolen inte ska tillmötesgå försvarets begäran. Nu ska domaren fatta sitt beslut, och några specificerade tidsramar finns inte.
Mot bakgrund av den nu rådande situationen i processen vill vi uppmana er att åstadkomma lättnader så att resultatet kan bli att dessa män friges och kan återvända hem till Kuba. Och i synnerhet vill vi respektfullt be er att upphöra med att motverka en sådan utgång. Vi vill också be er att i positiv anda söka vägar för benådning och frigivning. USA:s President har laglig möjlighet att utfärda benådning (enligt USA:s Konstitution, artikel ll, sektion2). Denna lösning föreslås av Amnesty International i den mycket detaljerade och, enligt vår mening, välgrundade rapporten från oktober 2010 (AI index. AMR 51/093/2010), som också tillsändes Er. Vi instämmer med FN:s arbetsgrupp för undersökning av godtyckliga fängslanden (UN Working Group on Arbitrary Detention, Opinion No. 19/2005 – United States of America – E/CN 4/2006/7 Add.1) och med den ovan nämnda rapporten från Amnesty International, i deras uppfattning att de fem männen inte fick en rättvis rättegång i Miami. Denna kritiska uppfattning understryks på nytt av Amnesty International 2011.
Som vi redan nämnt har de fem männen varit frihetsberövade sedan september 1998; i dag mer än 13 och ett halvt år. Vi tvivlar inte på att de bröt mot USA:s lagar då de verkade som agenter för främmande makt; och några av dem med falska identiteter. Man kan hysa uppfattningen att dessa lagbrott kan rättfärdigas på den grunden att deras strävan var att förhindra att skadliga handlingar skulle drabba andra kubaner och, det ska understrykas, även drabba USA-medborgare. Men om vi bortser från denna aspekt, så är vår uppfattning att de fem männen, efter så många år i fängelse, med råge har betalt för de lagbrott det handlat om. Denna slutsats kan också grundas på det förhållandet att andra medlemmar i den kubanska gruppen av agenter, vilka samarbetade med USA:s federala myndigheter, erhöll mycket lindrigare straff och idag samtliga är fria.
Vi vill också vädja till Er, Mr Attorney General (herr justitieminister), att utnyttja era möjligheter till inflytande så att – under den tid dessa män är tvingade att stanna i USA – familjemedlemmar får visum som möjliggör för dem att besöka de fängslade männen under de villkor som normalt gäller. Det handlar alldeles särskilt om Olga Salanueva, hustru till René González, och Adriana Pérez, hustru till Gerardo Hernández, vars ansökningar om visum ständigt fått avslag. Också på denna punkt har Amnesty International flera gånger riktat kritik mot inblandade USA-myndigheters agerande. Vi ber Er att också se fallet med Adriana Pérez och Gerardo Hernández utifrån en medkännande och medmänsklig synvinkel. Deras situation är mycket svår. Mrs Pérez är nu 42 år fyllda, och paret är barnlöst. Deras önskan att få barn tillsammans är mycket naturlig, men tiden börjar rinna ut. Deras situation, som den nu ser ut, omöjliggör förverkligandet av deras önskan. Vi ber Er, med respekt, att undanröja hindren.
Vi vill inte avsluta detta brev utan att uttrycka vår uppskattning, och förvisso vår tacksamhet, över att René González, som frigivits ur fängelset men som är tvungen att kvarstanna i Florida under övervakning, erhöll tillstånd att resa till Kuba och under två veckor besöka sin bror, som är mycket allvarligt sjuk. Vi ser detta som ett hoppingivande tecken.
Vi vore mycket tacksamma, Mr Attorney General, om Ni ville uppfatta detta brev som en möjlighet till att begrunda Er hållning i fallet med de fem kubanerna. Och som en anledning till att vidta åtgärder för en lösning. Vi tackar Er för Er vänliga uppmärksamhet.
Högaktningsfullt,  
Florian Pronold; Mitglied de Deutschen Bundestages; Stellvertretender Fraktionsvorsitzender Elke Ferner; Mitglied de Deutschen Bundestages; Stellvertretender Fraktionsvorsitzender Klaus Barthel; Mitglied de Deutschen Bundestages Petra Crone, Manfred Nink, Swen Schulz, Werner Schieder, Marco Bülow, Klaus Brandner, Ute Kumpf, Stefan Rebmann, Christoph Strässer, Waltraud Wolff, Sonja Steffen, peter danckert, Ottmar Schreiner och Andrea Wicklein.

lördag 5 maj 2012

21 april 2012 - aktionsdag för DeFem i 7 svenska städer!

Lördagen den 21 april avslutades i Washington DC aktionen ”5 Dagar för De Fem” med en manifestation framför Vita Huset, med kravet att De Fem Kubanerna friges och tillåts återvända till Kuba. Den dagen höjdes också rösterna i 7 svenska städer för att stödja denna uppmaning.Vi publicerar bilder från aktionerna för DeFem i Eskilstuna, Halmstad, Jönköping, Malmö, Stockholm, Uppsala och Västerås!: